top of page

โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จะดำเนินการอุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน

วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2566 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับเงินอุดหนุนการดำเนินงาน โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จะดำเนินการอุดหนุนงบประมาณให้คณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-9 หมู่บ้านละ 20,000 บาท เพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาง ตัวแทนคณะกรรมการหมู่บ้านที่รับผิดชอบโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าสำนักปลัดและนักวิชาการสาธารณสุข เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านสาง

Comentários


bottom of page