top of page

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน

วันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2566 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้ นายถาวร สานงาน รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน เพื่อสำรวจข้อมูลด้านคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชน เป็นการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังในชุมชนและส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านสาง ผู้รับผิดชอบโครงการฯ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาง ณ อาคารเอนกประสงค์วัดศรีบุญเรือง (วัดสางใต้)

Comentários


bottom of page