top of page

โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยใช้ดนตรีบำบัด

วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2565 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้นายถาวร สานงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตผู้สูงอายุโดยใช้ดนตรีบำบัด ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านสาง ปีพ.ศ. 2565 เพื่อส่งเสริมการดูแลด้านสุขภาพจิตและอารมณ์ ซึ่งจะทำให้มีสุขภาพทางกายมีสุขภาพที่ดี

/ส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางกาย /สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ซึ่งจะนำไปสู่การมีจิตใจที่ดี ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง โดยมีผู้สูงอายุตำบลบ้านสาง 9 หมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ ณ โฮงเฮียนผู้สูงอายุตำบลบ้านสาง
Comments


bottom of page