top of page

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟันสำหรับผู้สูงอายุ

วันศุกร์ ที่ 19 สิงหาคม 2565 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้ นายถาวร สานงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและฟันสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ด้านทันตสุขภาพ ดูแลช่องปากอย่างถูกวิธี ตรวจสุขภาพปากและฟัน ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านสาง ประจำปี 2565 โดยมีผู้สูงอายุตำบลบ้านสางหมู่ที่ 1 – หมู่ที่ 9 เข้าร่วมโครงการ ณ อาคารกว๊านพะเยาฝั่งทิศตะวันตก สวนสุขภาพบ้านสันเวียงใหม่
Comments


bottom of page