top of page

โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง รู้ทันภัยห่างไกลยาเสพติด

วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2567 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง รู้ทันภัยห่างไกลยาเสพติด จัดโดยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านสาง มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้ประชาชนในเขตตำบลบ้านสาง และผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีความรู้เกี่ยวกับชนิดของยาเสพติด โทษและพิษภัยจากยาเสพติด รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ของตนเอง ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านสาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านสาง อสม. เข้าร่วม ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลตำบลบ้านสาง


Comments


bottom of page