top of page

โครงการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน กรณีคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รุ่นที่ 1

วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2567 นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน กรณีคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รุ่นที่ 1 โดยมีนายนิกร ยะกระจาย นายอำเภอเมืองพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านสาง จัดโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา


留言


bottom of page