top of page

โครงการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงจากยาและสารเสพติดเพื่อให้ประชาชน

วันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2566 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง เป็นประธานเปิดโครงการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงจากยาและสารเสพติดเพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

/กระตุ้นให้ประชาชนมีจิตสำนึกเกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด/สร้างแนวร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ โดยดึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาเป็นแนวร่วมและเครือข่าย โดยมีชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านสาง อสม. เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านสาง ผู้รับผิดชอบโครงการ ชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านสาง ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลตำบลบ้านสาง หมู่ที่ 3 บ้านสันเวียงใหม่


Comments


bottom of page