top of page

โครงการ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลบ้านสาง

วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2566 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง เป็นประธานเปิด โครงการเสริมสร้างสุขภาวะและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มวัยทำงาน เพื่อการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสมรรถภาพ และรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก รวมถึงการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค

ให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นในกลุ่มวัยทำงาน ส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพที่ไม่เหมาะสม รณรงค์ให้กลุ่มวัยทำงานในตำบลบ้านสางมีการดูแลสุขภาพตนเองอย่างอย่างเหมาะสม ผู้รับผิดชอบโครงการ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลบ้านสาง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านสาง ณ วัดศรีบุญเรือง

Comments


bottom of page