top of page

โครงการ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านสาง

วันอังคาร ที่ 27 มิถุนายน 2566 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้นายถาวร สานงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง เป็นประธานเปิดโครงการรู้ทัน คัดกรอง ลดเสี่ยง เลี่ยงมะเร็ง เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็งเพิ่มมากขึ้น ประเมินความเสี่ยงของตนเองได้ และเข้ารับการตรวจคัดกรองเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งของตนเอง โดยมีกลุ่มสตรีตำบลบ้านสาง อสม.เข้าร่วมโครงการ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านสาง ผู้รับผิดชอบโครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสาง ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 4 บ้านสันเวียงใหม่

Comments


bottom of page