top of page

ได้รับเงินช่วยเหลือ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลบ้านสาง ได้รับเงินช่วยเหลือ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ราย นางสาวอัยลดา วงค์ไชยา ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา จำนวน 20,000 บาท โดยมีตัวแทนจาก สนง.พัฒนาสังคมฯ และนายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เป็นผู้มอบตามโครงการดังกล่าวComments


bottom of page