top of page

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2567

      ด้วยเทศบาลตำบลบ้านสาง  อ.เมือง  จ.พะเยา  ได้รณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์  ในวันที่  9  กุมภาพันธ์  2567  เวลา  08.30-12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบการถ่ายทอดสดทาง  youtube  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์การป้องกันและการตระหนักถึงผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับการจัดกันแห่งผลประโยชน์โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น และบุคลากรของเทศบาลตำบลบ้านสาง

bottom of page