top of page

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2566 - 2570

เอกสารแนบ :

ประกาศการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ของเทศบาลตำบลบ้านสาง

- ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70

- 1. ส่วนที่  1

- 2. ส่วนที่ 2

- 3. ส่วนที่ 3

- 4. ผ.02.1(แผนชุมชน) 

- 5. ผ.02.2(เกินศักยภาพ)

- 6. ผ.03 (ครุภัณฑ์)

- 7. ส่วนที่ 4

ประกาศการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ของเทศบาลตำบลบ้านสาง เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

- การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1

- 1.หลักการและเหตุผล เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 166-70

- 2.บัญชีสรุปโครงการพัฒนาครั้งที่ 1

- 3.ผ.03 (ครุภัณฑ์)ครั้งที่1

 

ประกาศการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ของเทศบาลตำบลบ้านสาง เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

- การอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 66-70 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2

- 1.  หลักการและเหตุผล เพิ่มเติม ครั้งที่ 266-70

- 2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาครั้งที่ 2

ประกาศการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ของเทศบาลตำบลบ้านสาง แก้ไข ครั้งที่ 1

- 1.  หลักการและเหตุผล เพิ่มเติม ครั้งที่ 166-70

- 2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาครั้งที่ 1 ผ01

- 3. บัญชีการแก้ไข1 ผ.02

bottom of page