top of page

งานด้านบุคคล

งานด้านจัดเก็บรายได้

การให้ความรู้ด้านงานช่าง

คู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับวันลา

การลาของพนักงานส่วนตำบล

แผ่นพับเสริมสร้างวินัยช้าราชการ

แผ่นพับรักษาวินัย

bottom of page