top of page

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสาง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านสาง
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลบ้านสาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
( 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564 )


"คำอธิบายเพิ่มเติม"
              - ใช้แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านสาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ต.ค.63-30 ก.ย.64)

bottom of page