top of page

การบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

๑๘. แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

แผนพัฒนาบุคลากร 2567-2569

๙. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลตาบลบ้านสาง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566

๒๐. ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

ประมวลจริยธรรมของผู้บริหาร

ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสาง เรื่อง ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลบ้านสาง

บันทึกประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรม

๒๑. การขับเคลื่อนจริยธรรม

คำสั่งจัดตั้งทีมฯ

แนวทางปฏิบัติ

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2567

bottom of page