top of page

โครงสร้างการบริหารงานของเทศบาลตำบลบ้านสาง

นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านสาง

ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง

รองนายกเทศมนตรีตำบล

รองนายกเทศมนตรีตำบล

เลขานุการนายกเทศมนตรี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

รองประธานสภา ทต.

เลขานุการสภา ทต.

สมาชิกสภา ทต.

โครงสร้างส่วนราชการ

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านสาง

ตรวจสอบภายใน

- งานตรวจสอบภายใน

สำนักปลัด

- งานบริหารงานทั่วไป

- งานสวัสดิการสังคม

- งานการศึกษา

- สาธารณสุข

- งานบุคคล

- งานประชาสัมพันธ์

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองคลัง

- งานการเงินการบัญชี

- จัดเก็บรายได้

- งานพัสดุ

กองช่าง

- งานก่อสร้าง

- ขออนุญาติก่อสร้าง

bottom of page