top of page

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

รายงานผลการประชาคม เรื่อง โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการพัฒนาท้องถิ่น ทบทวนแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลบ้านสาง  

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการพัฒนาท้องถิ่น ทบทวนแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลบ้านสาง  
วัตถุประสงค์
                       1.  เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านสาง
2.  เพื่อให้ประชาชนตำบลบ้านสาง มีส่วนร่วมในการทบทวนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                
       และทบทวนแผนชุมชน ของตำบลบ้านสาง
                     3.  ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการประชาธิปไตยทางด้านการระดมความคิดเห็นและการลงมติ  
       พิจารณาอย่างมีหลักการและเหตุผล
เป้าหมาย
   ๑.  เชิงปริมาณ
       ๑. ประชาชนในตำบลบ้านสาง  จำนวน  9  หมู่บ้าน
       2.  เชิงคุณภาพ
   ๑.  รับทราบปัญหาหรือความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านสาง
๒.  ประชาชนตำบลบ้านสาง มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ทบทวนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และทบทวนแผนชุมชน ของตำบลบ้านสาง
3.  ประชาชนเข้าใจกระบวนการระบอบประชาธิปไตยทางด้านการระดมความคิดเห็น 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   - ผู้รับผิดชอบโครงการ  งานวางแผนสถิติและวิชาการ  สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
   - ผู้สนับสนุนโครงการ  กองคลัง / กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านสาง  กำนัน / ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านสาง
สถานที่ดำเนินการ    อาคารอเนกประสงค์ทุกหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านสาง 
รายงานการดำเนินงานตามโครงการฯ หมู่ที่ 1 บ้านสางใต้ 
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566  เทศบาลตำบลบ้านสาง ร่วมกับคณะผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 และประชาชนหมู่ที่ 1 บ้านสางใต้ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 65 คน  ดำเนินการจัดการประชุมประชาคมหมู่บ้าน  เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชน และการทบทวนแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ของเทศบาลตำบลบ้านสาง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  การจัดทำแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีการประสานและบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันในเขตจังหวัดสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและรวมไปถึงรับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  ประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาตำบลบ้านสาง เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนตำบลบ้านสางอย่างสูงสุด 

สรุปผลโครงการที่ได้จากการประชุมประชาคมของหมู่ที่ 1 มีดังนี้
1.โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำสู่พื้นที่การเกษตร ความยาว 260 ม. (ต่อจากบ้านม่อน – นาพ่อเมตร)
2.รางระบายน้ำ คสล. 305 ม. ซอย 2
3.วางท่อระบายน้ำ คสล. ม.1 ความยาว 100 ม. ซอย 1
4.ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร
5.ก่อสร้างถนน คสล. เส้นลุงบุตร
ในมติที่ประชุมฯ ในครั้งนี้ ได้พิจารณาคัดเลือกโครงการ โดยเรียงลำดับ 1-3 ตามความต้องการของประชาชน หมู่ที่ 1 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567จัดลำดับได้ดังนี้
ลำดับที่ 1  รางระบายน้ำ คสล. 305 ม. ซอย 2
ลำดับที่ 2  โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำสู่พื้นที่การเกษตร ความยาว 260 ม. (ต่อจากบ้านม่อน –               นาพ่อเมตร)
ลำดับที่ 3  ก่อสร้างถนน คสล. เส้นลุงบุตร

ผลสรุป

- มีข้อมูลผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม อย่างน้อยประกอบด้วย
1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม
การดำเนินตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกับการพัฒนาท้องถิ่น ทบทวนแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลบ้านสาง  
                       1.  เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านสาง
2.  เพื่อให้ประชาชนตำบลบ้านสาง มีส่วนร่วมในการทบทวนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                
       และทบทวนแผนชุมชน ของตำบลบ้านสาง
                     3.  ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการประชาธิปไตยทางด้านการระดมความคิดเห็นและการลงมติ  
       พิจารณาอย่างมีหลักการและเหตุผล

    2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม
          เทศบาลตำบลบ้านสาง ร่วมกับคณะผู้บริหาร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 และประชาชนหมู่ที่ 1                    บ้านสางใต้  จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 65 คน

3) ผลจากการมีส่วนร่วม
   จากการดำเนินตามโครงการดังกล่าวฯ หมู่ที่ 1 มีปัญหาเรื่องน้ำทางการเกษตร และมีมติในที่ประชุมคัดเลือกโครงการต่างๆ เรียงตามลำดับความสำคัญและความต้องการมากที่สุด ดังนี้
1.โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำสู่พื้นที่การเกษตร ความยาว 260 ม. (ต่อจากบ้านม่อน – นาพ่อเมตร)
2.รางระบายน้ำ คสล. 305 ม. ซอย 2
3.วางท่อระบายน้ำ คสล. ม.1 ความยาว 100 ม. ซอย 1
4.ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร
5.ก่อสร้างถนน คสล. เส้นลุงบุตร
ในมติที่ประชุมฯ ในครั้งนี้ ได้พิจารณาคัดเลือกโครงการ โดยเรียงลำดับ 1-3 ตามความต้องการของประชาชน หมู่ที่ 1 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567จัดลำดับได้ดังนี้
ลำดับที่ 1  รางระบายน้ำ คสล. 305 ม. ซอย 2
ลำดับที่ 2  โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำสู่พื้นที่การเกษตร ความยาว 260 ม. (ต่อจากบ้านม่อน –               นาพ่อเมตร)
ลำดับที่ 3  ก่อสร้างถนน คสล. เส้นลุงบุตร

4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเป็นการดำเนินการในปี                 พ.ศ.2566
ในมติที่ประชุมฯ ในครั้งนี้ ได้พิจารณาคัดเลือกโครงการ โดยเรียงลำดับ 1-3 ตามความต้องการของประชาชน หมู่ที่ 1 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567จัดลำดับได้ดังนี้
ลำดับที่ 1  รางระบายน้ำ คสล. 305 ม. ซอย 2
ลำดับที่ 2  โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำสู่พื้นที่การเกษตร ความยาว 260 ม. (ต่อจากบ้านม่อน –               นาพ่อเมตร)
ลำดับที่ 3  ก่อสร้างถนน คสล. เส้นลุงบุตร
นำโครงการต่างๆ ข้างต้น ไปเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนฯ ที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนฯ เมื่อแผนฯ ที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ

 

bottom of page