top of page

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีการให้บริการของ เทศบาลตำบลบ้านสาง ปีงบประมาณ 2565
แบบประเมินผลความพึงพอใจ65(ขอใช้สถานที่)                                   
แบบประเมินผลความพึงพอใจ65(ข้อมูลข่าวสาร)                                  

แบบประเมินผลความพึงพอใจ65(ขออนุญาตก่อสร้าง)                                  
แบบประเมินผลความพึงพอใจ65(จัดเก็บภาษี)                                   
แบบประเมินผลความพึงพอใจ65(ซ่อมแซมไฟฟ้า)                                   
แบบการประเมินผลความพึงพอใจ65(เบี้ยยังชีพ) 
 
รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีการให้บริการของ เทศบาลตำบลบ้านสาง ปีงบประมาณ 2564    - แบบประเมินผลความพึงพอใจ64(ขอใช้สถานที่)
แบบประเมินผลความพึงพอใจ64(ข้อมูลข่าวสาร)
แบบประเมินผลค
วามพึงพอใจ64(ขออนุญาตก่อสร้าง)
แบบประเมินผลความพึงพอใจ64(จัดเก็บภาษี)
แบบประเมินผลความพึงพอใจ64(ซ่อมแซมไฟฟ้า)
แบบการประเมินผลความพึงพอใจ64(เบี้ยยังชีพ)

รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีการให้บริการของ เทศบาลตำบลบ้านสาง ปีงบประมาณ 2563

รายงานการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีการให้บริการของ เทศบาลตำบลบ้านสาง ปีงบประมาณ 2562
bottom of page