top of page

กิจกรรมโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุทันใจตำบลบ้านสาง (วัดสันเวียงใหม่) ประจำปี 2567

วันที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลบ้านสาง โดยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านสาง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านสาง พนักงานเทศบาล ประชาชน เด็กและเยาวชนตำบลบ้านสาง และประชาชน ในพื้นที่ใกล้เคียง จัดกิจกรรมโครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุทันใจตำบลบ้านสาง (วัดสันเวียงใหม่) ประจำปี 2567 ณ วัดสันเวียงใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสาง เพื่อสักการะพระธาตุทันใจของตำบลบ้านสาง ซึ่งเป็น ที่เคารพศรัทธาของประชาชนตำบลบ้านสาง ที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน สร้างความสามัคคี ของคนในท้องถิ่น และเห็นคุณค่าของประเพณีท้องถิ่นและสืบสานอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น ให้คงสืบไป และส่งเสริมให้ประชาชน เด็กและเยาวชน ช่วยกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีของชาวไทยอย่างยั่งยืน


Comments


bottom of page