top of page

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและคนพิการ เพื่อปรับสภาพแวดล้อมและซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

วันพฤหัสบดี ที่ 20 มกราคม 2565 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง มอบหมายให้ นายสมพิศ หวานใจ นายถาวร สานงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง นายสมบูรณ์ พันธ์ปัญญา รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านสางและนางสาวธนหทัย ใฝ่จิต นักพัฒนาชุมชน ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและคนพิการ เพื่อปรับสภาพแวดล้อมและซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
Comments


bottom of page