top of page

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566

คำขวัญวันเด็ก "รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี" วันศุกร์ ที่ 13 มกราคม 2566 นายทรงธิศักดิ์ ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนันนาการสำหรับเด็กและเยาวชน เนื่่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 เด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มกำหนดอนาคตของชาติ เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ทางเทศบาลตำบลบ้านสางกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนขนม รางวัลต่าง ๆ ให้แก่เด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านสาง


ความคิดเห็น


bottom of page